Cơ bida libre là thể loại chơi libre, phăng, sử dụng khớp nối gỗ thế hệ mới được thiết kế bởi Cơ bida KHOA.