Mã phiếu gửi (Tra nhiều bill bằng cách thêm dấu phẩy giữa các bill VD: 392773302,392447363)
'; } else { $thoi_gian_cap_nhat = $data->DateTime; $ty_gia = $data->Exrate; $i=1; foreach($ty_gia as $ngoai_te) { $ma = $ngoai_te['CurrencyCode']; $ten = $ngoai_te['CurrencyName']; $gia_mua = $ngoai_te['Buy']; $gia_chuyen_khoan = $ngoai_te['Transfer']; $gia_ban = $ngoai_te['Sell']; $class_color = "success"; if($i%2 == 0){ $class_color = "info";} echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; $i++; } } } else{ echo ''; } ?>

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

MÃ NGOẠI TỆ TÊN NGOẠI TỆ MUA TIỀN MẶT MUA CHUYỂN KHOẢN BÁN
DỮ LIỆU BỊ LỖI
".$ma."".$ten."".$gia_mua."".$gia_chuyen_khoan."".$gia_ban."
KHÔNG THỂ KẾT NỐI ĐẾN MÁY CHỦ VIETCOMBANK
Tỷ giá được cập nhật lúc ngày và chỉ mang tính chất tham khảo.